Política de Privacitat

MARKET GOURMETCATALUNYA, SL com a titular de la pàgina web GOURMETCATALUNYA és conscient del valor de la informació personal, de manera que es preocupa i s’esforça constantment per protegir la privacitat dels seus usuaris. Aquest document ha estat elaborat d’acord amb l’art. 13 de el Reglament de la UE 2016/679 (en endavant, el “RGPD”) per tal de permetre-conèixer la nostra política de privacitat, comprendre com es tracta la informació personal quan hom navega en els nostres Portals i, si s’escau, donar el vostre consentiment per al tractament de les vostres dades personals de forma expressa i informada. La informació i les dades que ens faciliteu seran tractades de conformitat amb les disposicions del RGPD i les obligacions de confidencialitat que inspiren l’activitat de  MARKET GOURMETCATALUNYA.

D’acord amb les normes del RGPD, el tractament efectuat per MARKET  GOURMETCATALUNYA es basarà en els principis de legalitat, equitat, transparència, limitació de la finalitat del tractament, minimització de les dades, exactitud, integritat i confidencialitat.

SUMARI

1. Responsable del tractament

2. Dades personals objecte de tractament

a. Dades de navegació

b. Dades facilitades voluntàriament per l’interessat

c. Cookies

3. Finalitat del tractament; Base legal i caràcter obligatori o facultatiu del tractament

4. Destinataris de les dades personals

5. Conservació de dades personals

6. Drets de l’interessat

7. Modificacions

1. Responsable de l’tractament

El responsable de l’tractament de les vostres dades és MARKET GOURMETCATALUNYA, S.L. ( en endavant, GOURMETCATALUNYA ), amb domicili social al carrer Latorre, 69, 6è, 1 a (Sabadell, Barcelona).

2. Dades personals objecte de tractament

Us informem que GOURMETCATALUNYA tractarà únicament les dades personals que siguin estrictament necessàries per a la correcta navegació pel web per a les finalitats descrites en el punt 3: ”Finalitats del tractament” 

Les Dades Personals tractades a través del web són les següents:

a. Dades de navegació

Els sistemes informàtics i els procediments de programari utilitzats per al funcionament del web adquireixen, durant el seu funcionament normal, algunes Dades Personals i la transmissió està implícita en els protocols de comunicació d’Internet. Aquesta informació no es recull per ser associada a usuaris identificats. No obstant això, per la seva pròpia naturalesa podria, a través del tractament i associació amb dades en poder de tercers, permetre la identificació d’aquests usuaris. Aquesta categoria de dades inclou les adreces IP o els noms de domini dels ordinadors utilitzats pels usuaris que es connecten al web, l’URI (Uniform Resource Identifier) ​​dels recursos sol·licitats, l’hora de la sol·licitud, el mètode utilitzat per enviar la sol·licitud al servidor, la mida de l’arxiu obtingut en resposta, el codi numèric que indica l’estat de la resposta de servidor (correcte, error, etc.) i altres paràmetres relatius a sistema operatiu i a l’entorn informàtic.

b.Dades facilitades voluntàriament per l’interessat

Si sou usuari registrat, se us podran demanar dades com ara: nom i cognoms, correu electrònic, adreça postal, telèfon, dades de facturació, data de naixement, gènere. En cas que sigueu persona jurídica se us requeriran la vostra denominació social, adreça postal, dades de facturació, nom i cognoms de qui la representa en aquella operació, correu electrònic, telèfon de l’representant.

Si sou (potencial) proveïdor (“Proveïdor”), se us demanarà: la vostra denominació social, adreça postal, dades de facturació, nom i cognoms, correu electrònic, telèfon de l’representant.

Quan adquiriu certs productes a la nostra pàgina web per a enviar a tercers (per exemple, la “targeta regal GOURMETCATALUNYA”), podem processar Dades Personals d’aquests tercers. En aquests casos, us comprometeu a proporcionar dades correctes i es sou responsables en el seu ús i transferència nevers nosaltres, assumint-ne totes les obligacions i responsabilitats de la llei. En aquest sentit, us feu responsables respecte de qualsevol controvèrsia, reclamació, sol·licitud d’indemnització per danys i perjudicis derivats del tractament…etc. que pugui arribar a GOURMETCATALUNYA per part d’aquests  tercers si les seves Dades Personals han estat tractats a través de les funcionalitats del web en violació de la normativa aplicable en matèria de protecció de dades personals. 

En qualsevol cas, si ens proporcioneu les Dades Personals de tercers en l’ús del web, ens esteu garantint en aquest moment – assumint tota la responsabilitat relacionada – que aquest cas particular de tractament es basa en una base legal de conformitat amb l’art. 6 de l’RGPD que legitima el tractament de la informació en qüestió.

c. Cookies

Els Portals utilitzen galetes (cookies) analítiques de tercers per oferir-vos serveis que s’ajustin a les preferències que heu expressat en navegar per la xarxa. Podeu trobar informació concreta sobre aquest apartat accedint a l’enllaç Política de cookies.

3. Finalitat del tractament

Aquestes dades que poden ser recollides, esmentades al punt anterior, s’utilitzen amb l’única finalitat d’obtenir informació estadística anònima sobre l’ús del web i per comprovar el seu correcte funcionament, per identificar anomalies i / o abusos, i s’eliminen immediatament després del seu tractament. Les dades podrien ser utilitzades per determinar la responsabilitat en cas d’hipotètics delictes informàtics contra el web o contra tercers.

Les dades que ens faciliteu voluntàriament en el procés de compra tenen per finalitat poder realitzar amb èxit els diferents processos de selecció, abonament i lliurament de les diferents comandes. En cap cas seran venudes o cedides a tercers per al seu ús, llevat de reclamació degudament feta per les Autoritats Administratives o Judicials. 

4. Destinataris de les dades personals

Les vostres Dades Personals podran ser compartides exclusivament, per a les finalitats que estableix la secció 3 anterior ( processos de compra al Web ), amb:

a. subjectes que actuen típicament com encarregats de tractament de dades, és a dir: persones, companyies o firmes professionals que ofereixen assistència i assessoria a GOURMETCATALUNYA en assumptes comptables, administratius, legals, tributaris, financers i de cobrament de crèdits; subjectes amb els quals cal interactuar per a la prestació dels serveis (per exemple, proveïdors de hosting, empresa d’enviament de comandes); subjectes delegats per dur a terme activitats de manteniment tècnic (incloent el manteniment d’equips de xarxa i xarxes de comunicació electrònica)

b. persones, entitats o autoritats a les que sigui obligatori comunicar les vostres dades personals, en virtut de disposicions legals o ordres de les autoritats;

5. Conservació de dades

GOURMETCATALUNYA només emmagatzema la vostra informació personal en la mesura que la necessitem per tal de poder utilitzar-la segons les finalitats per la qual van ser recollides, i segons la base jurídica del tractament de la mateixa de conformitat amb la llei aplicable. La informació personal es mantindrà mentre hi hagi una relació contractual i / o comercial o mentre no exerciu el vostre dret de supressió, cancel·lació i / o limitació de l’tractament de les vostres dades.

Un cop hagi finalitzat aquesta relació amb per algun dels motius assenyalats, la informació es conservarà degudament bloquejada, sense donar-li cap ús, mentre pugui ser necessària per a l’exercici o defensa de reclamacions o pugui derivar algun tipus de responsabilitat judicial, legal o contractual del seu tractament, que hagi de ser atesa i per a això sigui necessària la seva recuperació.

6. Els vostres Drets

En qualsevol moment, podreu exercitar els drets d’accés, rectificació, limitació, cancel·lació, portabilitat i oposició respecte a les vostres dades personals mitjançant comunicació amb GOURMETCATALUNYA les dades de contacte indiquem a continuació:

Domicili social: Carrer Latorre, 69, 6è,1a (Sabadell)

Adreça de correu electrònic: gourmetcatalunya@icloud.com

Telèfon: +34 722 501 424 (de dilluns a divendres de 10.00 a 19.00 hores)

Aquesta comunicació ha d’incloure nom i cognoms, petició en què es concreta la sol·licitud, adreça a efectes de notificacions, data, signatura i fotocòpia de l’DNI o un altre document vàlid que l’identifiqui. L’exercici d’aquests drets és gratuït.

En cas que tingueu qualsevol conflicte en relació amb la protecció de les vostres dades personals, podreu presentar una reclamació davant l’AEPD (www.aepd.es).

7. Modificacions

GOURMETCATALUNYA es reserva el dret a modificar o simplement actualitzar aquest contingut, en part o en la seva totalitat, també a causa de canvis en la legislació aplicable. En conseqüència, us convidem a visitar regularment aquesta secció per conèixer l’última i més actualitzada versió de la política de privacitat per tal d’estar sempre actualitzat sobre les dades recollides i l’ús que fa GOURMETCATALUNYA.